Zakończone 08-10-2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-10-2019

 

 

 

Numer ogłoszenia

1207675

 

 

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. Solec 81 B lok. A 60, 00-382 Warszawa. Sposób składania ofert: listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 07.10.2019r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do nadawcy bez rozpatrzenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem na kopercie „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@fryszkowski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Fryszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 54 00 54

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków biurowo-przemysłowo-magazynowych polegających na: • robotach rozbiórkowych • wymianie oświetlenia wraz ze źródłami światła na energooszczędne w technologii LED • modernizacji instalacji C.O. wraz z wymiennikownią • modernizacji wentylacji z rekuperacją • wymianie drzwi i bram garażowych • ociepleniu dachów • wymianie okien oraz okien połaciowych • ociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych • montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin ul. Zemborzycka 59H i ul. Zemborzycka 59F

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”, numer projektu RPLU.05.01.00-06-0039/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne mające na celu m. in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, emisji płynów PM10 oraz pozyskanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych. Planowanym celem projektu jest zapewnienie trwałej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całościowe wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 2 budynków przemysłowo-biurowo-magazynowych przy ul. Zemborzyckiej 59H i Zemborzyckiej 59F. Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59H składający się z hali produkcyjnej i magazynu. W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H należy wykonać: • Roboty rozbiórkowe • Montaż okien ( wymiana okien oraz okien połaciowych ) • Nową elewację (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu) • Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachów, rynny i obróbki blacharskie • Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) • Instalacja C.O. oraz wymiennikowni (wymiana instalacji i węzła) • Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej) • Instalacja fotowoltaiczna. Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59F składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych. W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F należy wykonać: • Instalacja C.O. (wymiana instalacji ) • Instalacja fotowoltaiczna Dopuszcza się również składanie ofert częściowych na wykonanie prac tylko w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H w łącznym zakresie prac dla tego budynku wyszczególnionym powyżej. Dodatkowo dopuszcza się także składanie ofert na prace częściowe wg wykazu poniżej. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wyszczególnione poniżej prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H. Na każda z poniżej wymienionych pozycji dopuszcza się złożenie osobnej oferty. Beneficjent rozumie przez to, że dopuszcza złożenie oferty osobno z pkt.1 lub pkt.2 lub pkt. 3 lub pkt. 4 lub pkt. 5. lub pkt.6, lub pkt.7 lub pkt.8: 1. Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi), 2. Montaż okien ( wymiana okien oraz drzwi, bram i luksferów ) wraz z pracami rozbiórkowymi, 3. Wymianą świetlików dachowych, 4. Pokryciem dachów wraz z ociepleniem sufitów, 5. Wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 6. Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej), 7. Instalacja C.O. (wymiana instalacji), 8. Wykonaniem nowego węzła cieplnego (wymiennikowni). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynkach przy ul. Zemborzyckiej 59F związane z wykonaniem: 1. Wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku ul. Zemborzyckiej 59F. 2. Instalacja C.O. (wymiana instalacji), Beneficjent rozumie przez to, że dopuszcza złożenie oferty osobno z pkt.1 lub pkt.2. UWAGA: Prace związane z wymianą stolarki okiennej, bramowej, drzwiowej oraz świetlików i luxferów wymagają zapoznania się z dokumentacją i warunkami technicznymi montażu oraz warunkami prac z uwagi na użytkowników budynków. Prace mogą odbywać się w godzinach 17.30 – 6.30 a w innych godzinach po ustaleniu z użytkownikami budynków. Potwierdzenie zapoznania się z powyższymi warunkami należy złożyć w formie pisemnej poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 14. Szczegółowy opis prac do wykonania wraz z obmiarem znajduje się w Załączniku nr 13. Dodatkowe informacje, projekty oraz zdjęcia znajdują się w załączonych plikach dotyczących audytów energetycznych dla poszczególnych budynków. Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej przez potencjalnych wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45261410-1 Izolowanie dachu 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45421132-8 Instalowanie okien

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: – przedmiot zamówienia należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia; – posiadania doświadczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu o zbliżonej wartości (wartość zamówienia szacuje się na bazie średnich wartości rynkowych lub korzystając z wycen sekocendubu lub innych narzędzi do szacowania wartości projektu budowlanego).Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy: – wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość budżetu przedsięwzięcia określonego we wniosku o dofinansowanie; – wartość najkorzystniejszej oferty jest rażąco niska zgodnie z definicją w ustawie o zamówieniach publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zmiany terminów wykonania i zmiana umowy 1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i funkcjonalnym, a także dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania prac, technologii, stosowanie rozwiązań technicznych zamiennych, rozwiązań poprawiających efektywności w zakresie polepszenia współczynników termomodernizacyjnych, oraz podnoszenia jakości. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych we Wzorze umowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 4. Z uwagi na ograniczenie ilościowe treści w niniejszej rubryce należy zapoznać się z paragrafem 4 umowy na prace remontowe załączonej jako załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Jednocześnie do najistotniejszych uwarunkowań wpływających na zmianę umowy oraz jej terminów wpływają: 1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie – na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, który wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy lub Zamawiającego. 2) zmiany technologii wykonywania elementów robót w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zaakceptowania go przez projektanta, uzgodnienia i zatwierdzenia go przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Zamawiającego 3) działania siły wyższej, udokumentowane w dzienniku budowy lub notatką sporządzoną przez Zamawiającego uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 4) utrzymujących się niskich temperatur uniemożliwiających wykonywanie prac z uwagi na zasoby ludzkie lub technologie wykonywania prac. 5) brak możliwości wykonania prac z uwagi na brak tymczasowej zgody najemców zajmujących remontowane pomieszczenia. 6) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 7. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy, nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wysokości wynagrodzenia. 8. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy także w przypadkach: a) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia; b) gdy korzystanie z budynków i lokali przez podmioty trzecie (najemców) związanych umową najmu z właścicielem nieruchomości będzie zbyt uciążliwe lub nie możliwe w danym okresie. c) gdy w trakcie wykonywania prac odkrywkowych Wykonawca napotka na problemy uprzednio nie przewidziane i nowe okoliczności wstrzymujące prace lub wydłużające je z uwagi na konieczność zastosowania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz oferty oraz oświadczenie Oferenta o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz innych aspektach zapewniających wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 • Formularz kosztorysu oferty według elementów scalonych – załącznik nr 2 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i nieistnieniu konfliktu interesów – załącznik nr 3 • Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród prawidłowo złożonych ofert przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:1. Cena ( C ) 80 pkt 2. Okres gwarancji ( G ) 20 pkt SUMA 100 pkt Kryterium 1.Cena ( C ) : – ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia, – cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, – ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, – sposób przyznawania punktacji: Ocena punktowa ( C ) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt. Kryterium 2. Okres gwarancji ( G ): – okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego). Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja : Gwarancja dotyczy całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie danych wpisanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. We wzorze umowy w § 7 ust. 1 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego. Za kryterium gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 20 punktów. Oferty w ramach kryterium gwarancji będą oceniane w następujący sposób: 0-24 miesięcy – 0 punktów 25-30 miesięcy – 5 punktów 31-36 miesięcy – 10 punktów 37-48 miesięcy – 15 punktów 49-60 miesięcy – 20 punktów Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = ( C ) + ( G ) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów 1.Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem. 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PIOTR FRYSZKOWSKI

Adres

Sternicza 52

01-350 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

brak

Fax

brak

NIP

5241168264

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F oraz Budowlanej 6 w Lublinie

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0039/17-00

ZAKOŃCZONE 31-08-2019

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-08-2019
 

Numer ogłoszenia

1200823
 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. Solec 81 B lok. A 60, 00-382 Warszawa. Sposób składania ofert: listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 09.08.2019r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do nadawcy bez rozpatrzenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem na kopercie „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@fryszkowski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Fryszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 54 00 54

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków biurowo-przemysłowo-magazynowych polegających na: • robotach rozbiórkowych • wymianie oświetlenia wraz ze źródłami światła na energooszczędne w technologii LED • modernizacji instalacji C.O. wraz z wymiennikownią • modernizacji wentylacji z rekuperacją • wymianie drzwi i bram garażowych • ociepleniu dachów • wymianie okien oraz okien połaciowych • ociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych • montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin ul. Zemborzycka 59H i ul. Zemborzycka 59F

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”, numer projektu RPLU.05.01.00-06-0039/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne mające na celu m. in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, emisji płynów PM10 oraz pozyskanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych. Planowanym celem projektu jest zapewnienie trwałej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całościowe wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 2 budynków przemysłowo-biurowo-magazynowych przy ul. Zemborzyckiej 59H i Zemborzyckiej 59F. Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59H składający się z hali produkcyjnej i magazynu. W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H należy wykonać: • Roboty rozbiórkowe • Montaż okien ( wymiana okien oraz okien połaciowych ) • Nową elewację (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu) • Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachów, rynny i obróbki blacharskie • Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) • Instalacja C.O. oraz wymiennikowni (wymiana instalacji i węzła) • Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej) • Instalacja fotowoltaiczna. Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59F składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych. W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F należy wykonać: • Instalacja C.O. (wymiana instalacji ) • Instalacja fotowoltaiczna Dopuszcza się również składanie ofert częściowych na wykonanie prac tylko w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H w łącznym zakresie prac dla tego budynku wyszczególnionym powyżej. Dodatkowo dopuszcza się także składanie ofert na prace częściowe wg wykazu poniżej. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wyszczególnione poniżej prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H. Na każda z poniżej wymienionych pozycji dopuszcza się złożenie osobnej oferty. Beneficjent rozumie przez to, że dopuszcza złożenie oferty osobno z pkt.1 lub pkt.2 lub pkt. 3 lub pkt. 4 lub pkt. 5. lub pkt.6, lub pkt.7 lub pkt.8: 1. Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi), 2. Montaż okien ( wymiana okien oraz drzwi, bram i luksferów ) wraz z pracami rozbiórkowymi, 3. Wymianą świetlików dachowych, 4. Pokryciem dachów wraz z ociepleniem sufitów, 5. Wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 6. Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej), 7. Instalacja C.O. (wymiana instalacji), 8. Wykonaniem nowego węzła cieplnego (wymiennikowni). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynkach przy ul. Zemborzyckiej 59F związane z wykonaniem: 1. Wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku ul. Zemborzyckiej 59F. 2. Instalacja C.O. (wymiana instalacji), Beneficjent rozumie przez to, że dopuszcza złożenie oferty osobno z pkt.1 lub pkt.2. UWAGA: Prace związane z wymianą stolarki okiennej, bramowej, drzwiowej oraz świetlików i luxferów wymagają zapoznania się z dokumentacją i warunkami technicznymi montażu oraz warunkami prac z uwagi na użytkowników budynków. Prace mogą odbywać się w godzinach 17.30 – 6.30 a w innych godzinach po ustaleniu z użytkownikami budynków. Potwierdzenie zapoznania się z powyższymi warunkami należy złożyć w formie pisemnej poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 14. Szczegółowy opis prac do wykonania wraz z obmiarem znajduje się w Załączniku nr 13. Dodatkowe informacje, projekty oraz zdjęcia znajdują się w załączonych plikach dotyczących audytów energetycznych dla poszczególnych budynków. Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej przez potencjalnych wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45261410-1 Izolowanie dachu 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45421132-8 Instalowanie okien

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: – przedmiot zamówienia należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia; – posiadania doświadczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu o zbliżonej wartości (wartość zamówienia szacuje się na bazie średnich wartości rynkowych lub korzystając z wycen sekocendubu lub innych narzędzi do szacowania wartości projektu budowlanego).Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy: – wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość budżetu przedsięwzięcia określonego we wniosku o dofinansowanie; – wartość najkorzystniejszej oferty jest rażąco niska zgodnie z definicją w ustawie o zamówieniach publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zmiany terminów wykonania i zmiana umowy 1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i funkcjonalnym, a także dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania prac, technologii, stosowanie rozwiązań technicznych zamiennych, rozwiązań poprawiających efektywności w zakresie polepszenia współczynników termomodernizacyjnych, oraz podnoszenia jakości. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych we Wzorze umowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 4. Z uwagi na ograniczenie ilościowe treści w niniejszej rubryce należy zapoznać się z paragrafem 4 umowy na prace remontowe załączonej jako załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Jednocześnie do najistotniejszych uwarunkowań wpływających na zmianę umowy oraz jej terminów wpływają: 1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie – na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, który wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy lub Zamawiającego. 2) zmiany technologii wykonywania elementów robót w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zaakceptowania go przez projektanta, uzgodnienia i zatwierdzenia go przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Zamawiającego 3) działania siły wyższej, udokumentowane w dzienniku budowy lub notatką sporządzoną przez Zamawiającego uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 4) utrzymujących się niskich temperatur uniemożliwiających wykonywanie prac z uwagi na zasoby ludzkie lub technologie wykonywania prac. 5) brak możliwości wykonania prac z uwagi na brak tymczasowej zgody najemców zajmujących remontowane pomieszczenia. 6) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 7. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy, nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wysokości wynagrodzenia. 8. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy także w przypadkach: a) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia; b) gdy korzystanie z budynków i lokali przez podmioty trzecie (najemców) związanych umową najmu z właścicielem nieruchomości będzie zbyt uciążliwe lub nie możliwe w danym okresie. c) gdy w trakcie wykonywania prac odkrywkowych Wykonawca napotka na problemy uprzednio nie przewidziane i nowe okoliczności wstrzymujące prace lub wydłużające je z uwagi na konieczność zastosowania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz oferty oraz oświadczenie Oferenta o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz innych aspektach zapewniających wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 • Formularz kosztorysu oferty według elementów scalonych – załącznik nr 2 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i nieistnieniu konfliktu interesów – załącznik nr 3 • Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród prawidłowo złożonych ofert przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:1. Cena ( C ) 80 pkt 2. Okres gwarancji ( G ) 20 pkt SUMA 100 pkt Kryterium 1.Cena ( C ) : – ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia, – cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, – ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, – sposób przyznawania punktacji: Ocena punktowa ( C ) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt. Kryterium 2. Okres gwarancji ( G ): – okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego). Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja : Gwarancja dotyczy całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie danych wpisanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. We wzorze umowy w § 7 ust. 1 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego. Za kryterium gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 20 punktów. Oferty w ramach kryterium gwarancji będą oceniane w następujący sposób: 0-24 miesięcy – 0 punktów 25-30 miesięcy – 5 punktów 31-36 miesięcy – 10 punktów 37-48 miesięcy – 15 punktów 49-60 miesięcy – 20 punktów Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = ( C ) + ( G ) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów 1.Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem. 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PIOTR FRYSZKOWSKI

Adres

Sternicza 52

01-350 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

brak

Fax

brak

NIP

5241168264

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F oraz Budowlanej 6 w Lublinie

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0039/17-00

ZAKOŃCZONE 10-08-2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-08-2019

Numer ogłoszenia

1196966

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. Solec 81 B lok. A 60, 00-382 Warszawa. Sposób składania ofert: listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 09.08.2019r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do nadawcy bez rozpatrzenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem na kopercie „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@fryszkowski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Fryszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504540054

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków biurowo-przemysłowo-magazynowych polegających na: • robotach rozbiórkowych • wymianie oświetlenia wraz ze źródłami światła na energooszczędne w technologii LED • modernizacji instalacji C.O. wraz z wymiennikownią • modernizacji wentylacji z rekuperacją • wymianie drzwi i bram garażowych • ociepleniu dachów • wymianie okien oraz okien połaciowych • ociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych • montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin ul. Zemborzycka 59H i ul. Zemborzycka 59F

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”, numer projektu RPLU.05.01.00-06-0039/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne mające na celu m. in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, emisji płynów PM10 oraz pozyskanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych. Planowanym celem projektu jest zapewnienie trwałej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całościowe wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 2 budynków przemysłowo-biurowo-magazynowych przy ul. Zemborzyckiej 59H i Zemborzyckiej 59F. Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59H składający się z hali produkcyjnej i magazynu. W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H należy wykonać: • Roboty rozbiórkowe • Montaż okien ( wymiana okien oraz okien połaciowych ) • Nową elewację (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu) • Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachów, rynny i obróbki blacharskie • Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) • Instalacja C.O. oraz wymiennikowni (wymiana instalacji i węzła) • Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej) • Instalacja fotowoltaiczna. Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59F składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych. W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F należy wykonać: • Instalacja C.O. (wymiana instalacji ) • Instalacja fotowoltaiczna Dopuszcza się również składanie ofert częściowych na wykonanie prac tylko w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H w łącznym zakresie prac dla tego budynku wyszczególnionym powyżej. Dodatkowo dopuszcza się także składanie ofert na prace częściowe wg wykazu poniżej. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wyszczególnione poniżej prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H. Na każda z poniżej wymienionych pozycji dopuszcza się złożenie osobnej oferty. Beneficjent rozumie przez to, że dopuszcza złożenie oferty osobno z pkt.1 lub pkt.2 lub pkt. 3 lub pkt. 4 lub pkt. 5. lub pkt.6, lub pkt.7 lub pkt.8: 1. Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi), 2. Montaż okien ( wymiana okien oraz drzwi, bram i luksferów ) wraz z pracami rozbiórkowymi, 3. Wymianą świetlików dachowych, 4. Pokryciem dachów wraz z ociepleniem sufitów, 5. Wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 6. Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej), 7. Instalacja C.O. (wymiana instalacji), 8. Wykonaniem nowego węzła cieplnego (wymiennikowni). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F związane z wykonaniem: • Instalacja C.O. (wymiana instalacji) Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynkach przy ul. Zemborzyckiej 59F oraz przy ul. Zemborzyckiej 59H związane z wykonaniem: 1. Wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku ul. Zemborzyckiej 59H oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F. UWAGA: Prace związane z wymianą stolarki okiennej, bramowej, drzwiowej oraz świetlików i luxferów wymagają zapoznania się z dokumentacją i warunkami technicznymi montażu oraz warunkami prac z uwagi na użytkowników budynków. Prace mogą odbywać się w godzinach 17.30 – 6.30 a w innych godzinach po ustaleniu z użytkownikami budynków. Potwierdzenie zapoznania się z powyższymi warunkami należy złożyć w formie pisemnej poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 14. Szczegółowy opis prac do wykonania wraz z obmiarem znajduje się w Załączniku nr 13. Dodatkowe informacje, projekty oraz zdjęcia znajdują się w załączonych plikach dotyczących audytów energetycznych dla poszczególnych budynków. Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej przez potencjalnych wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45261410-1 Izolowanie dachu 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45421132-8 Instalowanie okien

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: – przedmiot zamówienia należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia; – posiadania doświadczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu o zbliżonej wartości (wartość zamówienia szacuje się na bazie średnich wartości rynkowych lub korzystając z wycen sekocendubu lub innych narzędzi do szacowania wartości projektu budowlanego). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy: – wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość budżetu przedsięwzięcia określonego we wniosku o dofinansowanie; – wartość najkorzystniejszej oferty jest rażąco niska zgodnie z definicją w ustawie o zamówieniach publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zmiany terminów wykonania i zmiana umowy 1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i funkcjonalnym, a także dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania prac, technologii, stosowanie rozwiązań technicznych zamiennych, rozwiązań poprawiających efektywności w zakresie polepszenia współczynników termomodernizacyjnych, oraz podnoszenia jakości. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych we Wzorze umowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 4. Z uwagi na ograniczenie ilościowe treści w niniejszej rubryce należy zapoznać się z paragrafem 4 umowy na prace remontowe załączonej jako załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Jednocześnie do najistotniejszych uwarunkowań wpływających na zmianę umowy oraz jej terminów wpływają: 1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie – na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, który wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy lub Zamawiającego. 2) zmiany technologii wykonywania elementów robót w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zaakceptowania go przez projektanta, uzgodnienia i zatwierdzenia go przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Zamawiającego 3) działania siły wyższej, udokumentowane w dzienniku budowy lub notatką sporządzoną przez Zamawiającego uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 4) utrzymujących się niskich temperatur uniemożliwiających wykonywanie prac z uwagi na zasoby ludzkie lub technologie wykonywania prac. 5) brak możliwości wykonania prac z uwagi na brak tymczasowej zgody najemców zajmujących remontowane pomieszczenia. 6) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 7. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy, nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wysokości wynagrodzenia. 8. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy także w przypadkach: a) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia; b) gdy korzystanie z budynków i lokali przez podmioty trzecie (najemców) związanych umową najmu z właścicielem nieruchomości będzie zbyt uciążliwe lub nie możliwe w danym okresie. c) gdy w trakcie wykonywania prac odkrywkowych Wykonawca napotka na problemy uprzednio nie przewidziane i nowe okoliczności wstrzymujące prace lub wydłużające je z uwagi na konieczność zastosowania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz oferty oraz oświadczenie Oferenta o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz innych aspektach zapewniających wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 • Formularz kosztorysu oferty według elementów scalonych – załącznik nr 2 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i nieistnieniu konfliktu interesów – załącznik nr 3 • Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji Kryteria oceny oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród prawidłowo złożonych ofert przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny: 1. Cena ( C ) 80 pkt 2. Okres gwarancji ( G ) 20 pkt SUMA 100 pkt Kryterium 1.Cena ( C ) : – ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia, – cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, – ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, – sposób przyznawania punktacji: Ocena punktowa ( C ) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt. Kryterium 2. Okres gwarancji ( G ): – okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego). Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja : Gwarancja dotyczy całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie danych wpisanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. We wzorze umowy w § 7 ust. 1 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego. Za kryterium gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 20 punktów. Oferty w ramach kryterium gwarancji będą oceniane w następujący sposób: 0-24 miesięcy – 0 punktów 25-30 miesięcy – 5 punktów 31-36 miesięcy – 10 punktów 37-48 miesięcy – 15 punktów 49-60 miesięcy – 20 punktów Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = ( C ) + ( G ) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów 1.Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem. 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PIOTR FRYSZKOWSKI

Adres

Sternicza 52

01-350 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

brak

Fax

brak

NIP

5241168264

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F oraz Budowlanej 6 w Lublinie

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0039/17-00

ZAKOŃCZONE 11-06-2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-06-2019

Numer ogłoszenia

1186507

Status ogłoszenia

Nie rozstrzygnięte

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. Solec 81 B lok. A 60, 00-382 Warszawa. Sposób składania ofert: listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 10.06.2019r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do nadawcy bez rozpatrzenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem na kopercie „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@fryszkowski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Fryszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504540054

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków biurowo-przemysłowo-magazynowych polegających na: • robotach rozbiórkowych • wymianie oświetlenia wraz ze źródłami światła na energooszczędne w technologii LED • modernizacji instalacji C.O. wraz z wymiennikownią • modernizacji wentylacji z rekuperacją • wymianie drzwi i bram garażowych • ociepleniu dachów • wymianie okien oraz okien połaciowych • ociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych • montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin ul. Zemborzycka 59H i ul. Zemborzycka 59F

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”, numer projektu RPLU.05.01.00-06-0039/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne mające na celu m. in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, emisji płynów PM10 oraz pozyskanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych. Planowanym celem projektu jest zapewnienie trwałej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całościowe wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 2 budynków przemysłowo-biurowo-magazynowych przy ul. Zemborzyckiej 59H i Zemborzyckiej 59F. Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59H składający się z hali produkcyjnej i magazynu. W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H należy wykonać: • Roboty rozbiórkowe • Montaż okien ( wymiana okien oraz okien połaciowych ) • Nową elewację (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu) • Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachów, rynny i obróbki blacharskie • Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) • Instalacja C.O. oraz wymiennikowni (wymiana instalacji i węzła) • Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej) • Instalacja fotowoltaiczna. Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59F składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych. W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F należy wykonać: • Instalacja C.O. (wymiana instalacji ) • Instalacja fotowoltaiczna Dopuszcza się również składanie ofert częściowych na wykonanie prac tylko w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H w łącznym zakresie prac dla tego budynku wyszczególnionym powyżej. Dodatkowo dopuszcza się także składanie ofert na prace częściowe wg wykazu poniżej. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wyszczególnione poniżej prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H. Na każda z poniżej wymienionych pozycji dopuszcza się złożenie osobnej oferty. Beneficjent rozumie przez to, że dopuszcza złożenie oferty osobno z pkt.1 lub pkt.2 lub pkt. 3 lub pkt. 4 lub pkt. 5. lub pkt.6, lub pkt.7 lub pkt.8: 1. Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi), 2. Montaż okien ( wymiana okien oraz drzwi, bram i luksferów ) wraz z pracami rozbiórkowymi, 3. Wymianą świetlików dachowych, 4. Pokryciem dachów wraz z ociepleniem sufitów, 5. Wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 6. Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej), 7. Instalacja C.O. (wymiana instalacji), 8. Wykonaniem nowego węzła cieplnego (wymiennikowni). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F związane z wykonaniem: • Instalacja C.O. (wymiana instalacji) Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynkach przy ul. Zemborzyckiej 59F oraz przy ul. Zemborzyckiej 59H związane z wykonaniem: 1. Wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku ul. Zemborzyckiej 59H oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F. UWAGA: Prace związane z wymianą stolarki okiennej, bramowej, drzwiowej oraz świetlików i luxferów wymagają zapoznania się z dokumentacją i warunkami technicznymi montażu oraz warunkami prac z uwagi na użytkowników budynków. Prace mogą odbywać się w godzinach 17.30 – 6.30 a w innych godzinach po ustaleniu z użytkownikami budynków. Potwierdzenie zapoznania się z powyższymi warunkami należy złożyć w formie pisemnej poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 14. Szczegółowy opis prac do wykonania wraz z obmiarem znajduje się w Załączniku nr 13. Dodatkowe informacje, projekty oraz zdjęcia znajdują się w załączonych plikach dotyczących audytów energetycznych dla poszczególnych budynków. Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej przez potencjalnych wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45261410-1 Izolowanie dachu 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45421132-8 Instalowanie okien

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: – przedmiot zamówienia należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia; – posiadania doświadczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu o zbliżonej wartości (wartość zamówienia szacuje się na bazie średnich wartości rynkowych lub korzystając z wycen sekocendubu lub innych narzędzi do szacowania wartości projektu budowlanego).Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy: – wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość budżetu przedsięwzięcia określonego we wniosku o dofinansowanie; – wartość najkorzystniejszej oferty jest rażąco niska zgodnie z definicją w ustawie o zamówieniach publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zmiany terminów wykonania i zmiana umowy 1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i funkcjonalnym, a także dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania prac, technologii, stosowanie rozwiązań technicznych zamiennych, rozwiązań poprawiających efektywności w zakresie polepszenia współczynników termomodernizacyjnych, oraz podnoszenia jakości. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych we Wzorze umowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 4. Z uwagi na ograniczenie ilościowe treści w niniejszej rubryce należy zapoznać się z paragrafem 4 umowy na prace remontowe załączonej jako załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Jednocześnie do najistotniejszych uwarunkowań wpływających na zmianę umowy oraz jej terminów wpływają: 1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie – na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, który wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy lub Zamawiającego. 2) zmiany technologii wykonywania elementów robót w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zaakceptowania go przez projektanta, uzgodnienia i zatwierdzenia go przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Zamawiającego 3) działania siły wyższej, udokumentowane w dzienniku budowy lub notatką sporządzoną przez Zamawiającego uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 4) utrzymujących się niskich temperatur uniemożliwiających wykonywanie prac z uwagi na zasoby ludzkie lub technologie wykonywania prac. 5) brak możliwości wykonania prac z uwagi na brak tymczasowej zgody najemców zajmujących remontowane pomieszczenia. 6) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 7. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy, nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wysokości wynagrodzenia. 8. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy także w przypadkach: a) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia; b) gdy korzystanie z budynków i lokali przez podmioty trzecie (najemców) związanych umową najmu z właścicielem nieruchomości będzie zbyt uciążliwe lub nie możliwe w danym okresie. c) gdy w trakcie wykonywania prac odkrywkowych Wykonawca napotka na problemy uprzednio nie przewidziane i nowe okoliczności wstrzymujące prace lub wydłużające je z uwagi na konieczność zastosowania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz oferty oraz oświadczenie Oferenta o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz innych aspektach zapewniających wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 • Formularz kosztorysu oferty według elementów scalonych – załącznik nr 2 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i nieistnieniu konfliktu interesów – załącznik nr 3 • Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród prawidłowo złożonych ofert przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:1. Cena ( C ) 80 pkt 2. Okres gwarancji ( G ) 20 pkt SUMA 100 pktKryterium 1.Cena ( C ) : – ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia, – cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, – ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, – sposób przyznawania punktacji: Ocena punktowa ( C ) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt. Kryterium 2. Okres gwarancji ( G ): – okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego). Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja : Gwarancja dotyczy całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie danych wpisanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. We wzorze umowy w § 7 ust. 1 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego. Za kryterium gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 20 punktów. Oferty w ramach kryterium gwarancji będą oceniane w następujący sposób: 0-24 miesięcy – 0 punktów 25-30 miesięcy – 5 punktów 31-36 miesięcy – 10 punktów 37-48 miesięcy – 15 punktów 49-60 miesięcy – 20 punktów Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = ( C ) + ( G ) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów 1.Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem. 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PIOTR FRYSZKOWSKI

Adres

Sternicza 52

01-350 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

brak

Fax

brak

NIP

5241168264

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F oraz Budowlanej 6 w Lublinie

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0039/17-00

ZAKOŃCZONE 20-04-2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2019
 

Numer ogłoszenia

1174423

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. Solec 81 B lok. A 60, 00-382 Warszawa. Sposób składania ofert: listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 19.04.2019r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do nadawcy bez rozpatrzenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem na kopercie „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@fryszkowski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Fryszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504540054

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków biurowo-przemysłowo-magazynowych polegających na: • robotach rozbiórkowych • wymianie oświetlenia wraz ze źródłami światła na energooszczędne w technologii LED • modernizacji instalacji C.O. wraz z wymiennikownią • modernizacji wentylacji z rekuperacją • wymianie drzwi i bram garażowych • ociepleniu dachów • wymianie okien oraz okien połaciowych • ociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych • montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”, numer projektu RPLU.05.01.00-06-0039/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne mające na celu m. in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, emisji płynów PM10 oraz pozyskanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych. Planowanym celem projektu jest zapewnienie trwałej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całościowe wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 2 budynków przemysłowo-biurowo-magazynowych przy ul. Zemborzyckiej 59H i Zemborzyckiej 59F. Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59H składający się z hali produkcyjnej i magazynu. W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H należy wykonać: • Roboty rozbiórkowe • Montaż okien ( wymiana okien oraz okien połaciowych ) • Nową elewację (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu) • Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachów, rynny i obróbki blacharskie • Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) • Instalacja C.O. oraz wymiennikowni (wymiana instalacji i węzła) • Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej) • Instalacja fotowoltaiczna. Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59F składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych. W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F należy wykonać: • Instalacja C.O. (wymiana instalacji ) • Instalacja fotowoltaiczna Dopuszcza się również składanie ofert częściowych na wykonanie prac tylko w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H w łącznym zakresie prac dla tego budynku wyszczególnionym powyżej. Dodatkowo dopuszcza się także składanie ofert na prace częściowe wg wykazu poniżej. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wyszczególnione poniżej prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H. Na każda z poniżej wymienionych pozycji dopuszcza się złożenie osobnej oferty. Beneficjent rozumie przez to, że dopuszcza złożenie oferty osobno z pkt.1 lub pkt.2 lub pkt. 3 lub pkt. 4 lub pkt. 5. lub pkt.6, lub pkt.7 lub pkt.8: 1. Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi), 2. Montaż okien ( wymiana okien oraz drzwi, bram i luksferów ) wraz z pracami rozbiórkowymi, 3. Wymianą świetlików dachowych, 4. Pokryciem dachów wraz z ociepleniem sufitów, 5. Wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 6. Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej), 7. Instalacja C.O. (wymiana instalacji), 8. Wykonaniem nowego węzła cieplnego (wymiennikowni). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F związane z wykonaniem: • Instalacja C.O. (wymiana instalacji) Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynkach przy ul. Zemborzyckiej 59F oraz przy ul. Zemborzyckiej 59H związane z wykonaniem: 1. Wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku ul. Zemborzyckiej 59H oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F. UWAGA: Prace związane z wymianą stolarki okiennej, bramowej, drzwiowej oraz świetlików i luxferów wymagają zapoznania się z dokumentacją i warunkami technicznymi montażu oraz warunkami prac z uwagi na użytkowników budynków. Prace mogą odbywać się w godzinach 17.30 – 6.30 a w innych godzinach po ustaleniu z użytkownikami budynków. Potwierdzenie zapoznania się z powyższymi warunkami należy złożyć w formie pisemnej poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 14. Szczegółowy opis prac do wykonania wraz z obmiarem znajduje się w Załączniku nr 13. Dodatkowe informacje, projekty oraz zdjęcia znajdują się w załączonych plikach dotyczących audytów energetycznych dla poszczególnych budynków. Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej przez potencjalnych wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45261410-1 Izolowanie dachu 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45421132-8 Instalowanie okien

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: – przedmiot zamówienia należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia; – posiadania doświadczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu o zbliżonej wartości (wartość zamówienia szacuje się na bazie średnich wartości rynkowych lub korzystając z wycen sekocendubu lub innych narzędzi do szacowania wartości projektu budowlanego). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy: – wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość budżetu przedsięwzięcia określonego we wniosku o dofinansowanie; – wartość najkorzystniejszej oferty jest rażąco niska zgodnie z definicją w ustawie o zamówieniach publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zmiany terminów wykonania i zmiana umowy 1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i funkcjonalnym, a także dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania prac, technologii, stosowanie rozwiązań technicznych zamiennych, rozwiązań poprawiających efektywności w zakresie polepszenia współczynników termomodernizacyjnych, oraz podnoszenia jakości. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych we Wzorze umowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 4. Z uwagi na ograniczenie ilościowe treści w niniejszej rubryce należy zapoznać się z paragrafem 4 umowy na prace remontowe załączonej jako załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Jednocześnie do najistotniejszych uwarunkowań wpływających na zmianę umowy oraz jej terminów wpływają: 1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie – na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, który wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy lub Zamawiającego. 2) zmiany technologii wykonywania elementów robót w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zaakceptowania go przez projektanta, uzgodnienia i zatwierdzenia go przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Zamawiającego 3) działania siły wyższej, udokumentowane w dzienniku budowy lub notatką sporządzoną przez Zamawiającego uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 4) utrzymujących się niskich temperatur uniemożliwiających wykonywanie prac z uwagi na zasoby ludzkie lub technologie wykonywania prac. 5) brak możliwości wykonania prac z uwagi na brak tymczasowej zgody najemców zajmujących remontowane pomieszczenia. 6) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 7. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy, nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wysokości wynagrodzenia. 8. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy także w przypadkach: a) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia; b) gdy korzystanie z budynków i lokali przez podmioty trzecie (najemców) związanych umową najmu z właścicielem nieruchomości będzie zbyt uciążliwe lub nie możliwe w danym okresie. c) gdy w trakcie wykonywania prac odkrywkowych Wykonawca napotka na problemy uprzednio nie przewidziane i nowe okoliczności wstrzymujące prace lub wydłużające je z uwagi na konieczność zastosowania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz oferty oraz oświadczenie Oferenta o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz innych aspektach zapewniających wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 • Formularz kosztorysu oferty według elementów scalonych – załącznik nr 2 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i nieistnieniu konfliktu interesów – załącznik nr 3 • Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród prawidłowo złożonych ofert przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny: 1. Cena ( C ) 80 pkt 2. Okres gwarancji ( G ) 20 pkt SUMA 100 pkt Kryterium 1.Cena ( C ) : – ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia, – cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, – ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, – sposób przyznawania punktacji: Ocena punktowa ( C ) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt. Kryterium 2. Okres gwarancji ( G ): – okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego). Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja : Gwarancja dotyczy całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie danych wpisanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. We wzorze umowy w § 7 ust. 1 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego. Za kryterium gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 20 punktów. Oferty w ramach kryterium gwarancji będą oceniane w następujący sposób: 0-24 miesięcy – 0 punktów 25-30 miesięcy – 5 punktów 31-36 miesięcy – 10 punktów 37-48 miesięcy – 15 punktów 49-60 miesięcy – 20 punktów Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = ( C ) + ( G ) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów 1.Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem. 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PIOTR FRYSZKOWSKI

Adres

Sternicza 52

01-350 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

brak

Fax

brak

NIP

5241168264

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F oraz Budowlanej 6 w Lublinie

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0039/17-00

ZAKOŃCZONE 28-02-2019

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2019
 

Numer ogłoszenia

1166378

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. Solec 81 B lok. A 60, 00-382 Warszawa. Sposób składania ofert: listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 27.02.2019r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do nadawcy bez rozpatrzenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem na kopercie „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@fryszkowski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Fryszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 54 00 54

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków biurowo-przemysłowo-magazynowych polegających na: • robotach rozbiórkowych • wymianie oświetlenia wraz ze źródłami światła na energooszczędne w technologii LED • modernizacji instalacji C.O. wraz z wymiennikownią • modernizacji wentylacji z rekuperacją • wymianie drzwi i bram garażowych • ociepleniu dachów • wymianie okien oraz okien połaciowych • ociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych • montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin ul. Zemborzycka 59H i ul. Zemborzycka 59F

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”, numer projektu RPLU.05.01.00-06-0039/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne mające na celu m. in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, emisji płynów PM10 oraz pozyskanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych. Planowanym celem projektu jest zapewnienie trwałej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całościowe wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 2 budynków przemysłowo-biurowo-magazynowych przy ul. Zemborzyckiej 59H i Zemborzyckiej 59F. Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59H składający się z hali produkcyjnej i magazynu. W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H należy wykonać: • Roboty rozbiórkowe • Montaż okien ( wymiana okien oraz okien połaciowych ) • Nową elewację (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu) • Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachów, rynny i obróbki blacharskie • Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) • Instalacja C.O. oraz wymiennikowni (wymiana instalacji i węzła) • Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej) • Instalacja fotowoltaiczna. Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59F składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych. W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F należy wykonać: • Instalacja C.O. (wymiana instalacji ) • Instalacja fotowoltaiczna Dopuszcza się również składanie ofert częściowych na wykonanie prac tylko w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H w łącznym zakresie prac dla tego budynku wyszczególnionym powyżej. Dodatkowo dopuszcza się także składanie ofert na prace częściowe wg wykazu poniżej. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wyszczególnione poniżej prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H. Na każda z poniżej wymienionych pozycji dopuszcza się złożenie osobnej oferty. Beneficjent rozumie przez to, że dopuszcza złożenie oferty osobno z pkt.1 lub pkt.2 lub pkt. 3 lub pkt. 4 lub pkt. 5. lub pkt.6, lub pkt.7 lub pkt.8: 1. Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi), 2. Montaż okien ( wymiana okien oraz drzwi, bram i luksferów ) wraz z pracami rozbiórkowymi, 3. Wymianą świetlików dachowych, 4. Pokryciem dachów wraz z ociepleniem sufitów, 5. Wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 6. Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej), 7. Instalacja C.O. (wymiana instalacji), 8. Wykonaniem nowego węzła cieplnego (wymiennikowni). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F związane z wykonaniem: • Instalacja C.O. (wymiana instalacji) Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynkach przy ul. Zemborzyckiej 59F oraz przy ul. Zemborzyckiej 59H związane z wykonaniem: 1. Wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku ul. Zemborzyckiej 59H oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F. UWAGA: Prace związane z wymianą stolarki okiennej, bramowej, drzwiowej oraz świetlików i luxferów wymagają zapoznania się z dokumentacją i warunkami technicznymi montażu oraz warunkami prac z uwagi na użytkowników budynków. Prace mogą odbywać się w godzinach 17.30 – 6.30 a w innych godzinach po ustaleniu z użytkownikami budynków. Potwierdzenie zapoznania się z powyższymi warunkami należy złożyć w formie pisemnej poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 14. Szczegółowy opis prac do wykonania wraz z obmiarem znajduje się w Załączniku nr 13. Dodatkowe informacje, projekty oraz zdjęcia znajdują się w załączonych plikach dotyczących audytów energetycznych dla poszczególnych budynków. Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej przez potencjalnych wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45261410-1 Izolowanie dachu 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45421132-8 Instalowanie okien

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: – przedmiot zamówienia należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia; – posiadania doświadczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu o zbliżonej wartości (wartość zamówienia szacuje się na bazie średnich wartości rynkowych lub korzystając z wycen sekocendubu lub innych narzędzi do szacowania wartości projektu budowlanego). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: – znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy: – wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość budżetu przedsięwzięcia określonego we wniosku o dofinansowanie; – wartość najkorzystniejszej oferty jest rażąco niska zgodnie z definicją w ustawie o zamówieniach publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zmiany terminów wykonania i zmiana umowy 1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i funkcjonalnym, a także dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania prac, technologi, stosowanie rozwiązań technicznych zamiennych, rozwiązań poprawiających efektywności w zakresie polepszenia współczynników termomodernizacyjnych, oraz podnoszenia jakości. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych we Wzorze umowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 4. Z uwagi na ograniczenie ilościowe treści w niniejszej rubryce należy zapoznać się z paragrafem 4 umowy na prace remontowe załączonej jako załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Jednocześnie do najistotniejszych uwarunkowań wpływających na zmianę umowy oraz jej terminów wpływają: 1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie – na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, który wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy lub Zamawiającego. 2) zmiany technologii wykonywania elementów robót w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zaakceptowania go przez projektanta, uzgodnienia i zatwierdzenia go przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Zamawiającego 3) działania siły wyższej, udokumentowane w dzienniku budowy lub notatką sporządzoną przez Zamawiającego uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 4) utrzymujących się niskich temperatur uniemożliwiających wykonywanie prac z uwagi na zasoby ludzkie lub technologie wykonywania prac. 5) brak możliwości wykonania prac z uwagi na brak tymczasowej zgody najemców zajmujących remontowane pomieszczenia. 6) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 7. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy, nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wysokości wynagrodzenia. 8. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy także w przypadkach: a) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia; b) gdy korzystanie z budynków i lokali przez podmioty trzecie (najemców) związanych umową najmu z właścicielem nieruchomości będzie zbyt uciążliwe lub nie możliwe w danym okresie. c) gdy w trakcie wykonywania prac odkrywkowych Wykonawca napotka na problemy uprzednio nie przewidziane i nowe okoliczności wstrzymujące prace lub wydłużające je z uwagi na konieczność zastosowania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz oferty oraz oświadczenie Oferenta o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz innych aspektach zapewniających wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 • Formularz kosztorysu oferty według elementów scalonych – załącznik nr 2 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i nieistnieniu konfliktu interesów – załącznik nr 3 • Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród prawidłowo złożonych ofert przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny: 1. Cena ( C ) 80 pkt 2. Okres gwarancji ( G ) 20 pkt SUMA 100 pkt Kryterium 1.Cena ( C ) : – ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia, – cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, – ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, – sposób przyznawania punktacji: Ocena punktowa ( C ) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt. Kryterium 2. Okres gwarancji ( G ): – okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego). Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja : Gwarancja dotyczy całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie danych wpisanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. We wzorze umowy w § 7 ust. 1 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego. Za kryterium gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 20 punktów. Oferty w ramach kryterium gwarancji będą oceniane w następujący sposób: 0-24 miesięcy – 0 punktów 25-30 miesięcy – 5 punktów 31-36 miesięcy – 10 punktów 37-48 miesięcy – 15 punktów 49-60 miesięcy – 20 punktów Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = ( C ) + ( G ) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów 1.Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem. 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PIOTR FRYSZKOWSKI

Adres

Sternicza 52

01-350 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

brak

Fax

brak

NIP

5241168264

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F oraz Budowlanej 6 w Lublinie

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0039/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

ZAKOŃCZONE 12-02-2019

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019
 

Numer ogłoszenia

1162323

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużono termin składania ofert do dnia 11.02.2019r.
Wydłużono termin zakończenia prac, prace należy wykonać do 31.12.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. Solec 81 B lok. A 60, 00-382 Warszawa.

Sposób składania ofert: listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 7.02.2019r.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do nadawcy bez rozpatrzenia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem na kopercie „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@fryszkowski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Fryszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 54 00 54

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 2 budynków biurowo-przemysłowo-magazynowych polegających na:

• robotach rozbiórkowych
• wymianie oświetlenia wraz ze źródłami światła na energooszczędne w technologii LED 
• modernizacji instalacji C.O. wraz z wymiennikownią
• modernizacji wentylacji z rekuperacją
• wymianie drzwi i bram garażowych
• ociepleniu dachów
• wymianie okien oraz okien połaciowych
• ociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych
• montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin ul. Zemborzycka 59H i ul. Zemborzycka 59F

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”, numer projektu RPLU.05.01.00-06-0039/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne mające na celu m. in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, emisji płynów PM10 oraz pozyskanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych.

Planowanym celem projektu jest zapewnienie trwałej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całościowe wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 2 budynków przemysłowo-biurowo-magazynowych przy ul. Zemborzyckiej 59H i Zemborzyckiej 59F.

Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59H składa się z hali produkcyjnej i magazynu.

W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H należy wykonać:
• Roboty rozbiórkowe
• Montaż okien ( wymiana okien oraz okien połaciowych )
• Nową elewację (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu)
• Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachów, rynny i obróbki blacharskie
• Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED)
• Instalacja C.O. oraz wymiennikowni (wymiana instalacji i węzła)
• Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej)
• Instalacja fotowoltaiczna.

Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59F składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych.

W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F należy wykonać:
• Instalacja C.O. (wymiana instalacji )
• Instalacja fotowoltaiczna

Dopuszcza się również składanie ofert częściowych na wykonanie prac tylko w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H w łącznym zakresie prac dla tego budynku wyszczególnionym powyżej.

Dodatkowo dopuszcza się także składanie ofert na prace częściowe wg wykazu poniżej.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wyszczególnione poniżej prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H. Na każdą z poniżej wymienionych pozycji dopuszcza się złożenie osobnej oferty. Beneficjent rozumie przez to, że dopuszcza złożenie oferty osobno z pkt.1 lub pkt.2 lub pkt. 3 lub pkt. 4 lub pkt. 5. lub pkt.6, lub pkt.7 lub pkt.8:

1. Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi), 
2. Montaż okien ( wymiana okien oraz drzwi, bram i luksferów ) wraz z pracami rozbiórkowymi i tynkarskimi,
3. Wymianą świetlików dachowych,
4. Pokryciem dachów wraz z ociepleniem sufitów,
5. Wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 
6. Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej),
7. Instalacja C.O. (wymiana instalacji),
8. Wykonaniem nowego węzła cieplnego (wymiennikowni).

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F związane z wykonaniem:
• Instalacja C.O. (wymiana instalacji)

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynkach przy ul. Zemborzyckiej 59F oraz przy ul. Zemborzyckiej 59H związane z wykonaniem:

1. Wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku ul. Zemborzyckiej 59H oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F. 

UWAGA:

Prace związane z wymianą stolarki okiennej, bramowej, drzwiowej oraz świetlików i luxferów wymagają zapoznania się z dokumentacją i warunkami technicznymi montażu oraz warunkami prac z uwagi na użytkowników budynków. Prace mogą odbywać się w godzinach 17.30 – 6.30 a w innych godzinach po ustaleniu z użytkownikami budynków. 
Potwierdzenie zapoznania się z powyższymi warunkami należy złożyć w formie pisemnej poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 14. 

Szczegółowy opis prac do wykonania wraz z obmiarem znajduje się w Załączniku nr 13.

Dodatkowe informacje, projekty oraz zdjęcia znajdują się w załączonych plikach dotyczących audytów energetycznych dla poszczególnych budynków. 

Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej przez potencjalnych wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe.
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45261410-1 Izolowanie dachu
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45421132-8 Instalowanie okien

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

– przedmiot zamówienia należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia 31.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia;
– posiadania doświadczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu o zbliżonej wartości (wartość zamówienia szacuje się na bazie średnich wartości rynkowych lub korzystając z wycen sekocendubu lub innych narzędzi do szacowania wartości projektu budowlanego).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy:
– wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość budżetu przedsięwzięcia określonego we wniosku o dofinansowanie;
– wartość najkorzystniejszej oferty jest rażąco niska zgodnie z definicją w ustawie o zamówieniach publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zmiany terminów wykonania i zmiana umowy

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i funkcjonalnym, a także dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania prac, technologi, stosowanie rozwiązań technicznych zamiennych, rozwiązań poprawiających efektywności w zakresie polepszenia współczynników termomodernizacyjnych, oraz podnoszenia jakości. 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych we Wzorze umowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Z uwagi na ograniczenie ilościowe treści w niniejszej rubryce należy zapoznać się z paragrafem 4 umowy na prace remontowe załączonej jako załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Jednocześnie do najistotniejszych uwarunkowań wpływających na zmianę umowy oraz jej terminów wpływają:

1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie – na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, który wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy lub Zamawiającego.
2) zmiany technologii wykonywania elementów robót w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zaakceptowania go przez projektanta, uzgodnienia i zatwierdzenia go przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Zamawiającego
3) działania siły wyższej, udokumentowane w dzienniku budowy lub notatką sporządzoną przez Zamawiającego uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
4) utrzymujących się niskich temperatur uniemożliwiających wykonywanie prac z uwagi na zasoby ludzkie lub technologie wykonywania prac.
5) brak możliwości wykonania prac z uwagi na brak tymczasowej zgody najemców zajmujących remontowane pomieszczenia.
6) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
7. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy, nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wysokości wynagrodzenia.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy także w przypadkach:
a) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
b) gdy korzystanie z budynków i lokali przez podmioty trzecie (najemców) związanych umową najmu z właścicielem nieruchomości będzie zbyt uciążliwe lub nie możliwe w danym okresie.
c) gdy w trakcie wykonywania prac odkrywkowych Wykonawca napotka na problemy uprzednio nie przewidziane i nowe okoliczności wstrzymujące prace lub wydłużające je z uwagi na konieczność zastosowania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz oferty oraz oświadczenie Oferenta o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz innych aspektach zapewniających wykonanie zamówienia – załącznik nr 1
• Formularz kosztorysu oferty według elementów scalonych – załącznik nr 2
• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i nieistnieniu konfliktu interesów – załącznik nr 3
• Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród prawidłowo złożonych ofert przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. Cena ( C ) 80 pkt
2. Okres gwarancji ( G ) 20 pkt
SUMA 100 pkt

Kryterium 1.Cena ( C ) :
– ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia,
– cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
– ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
– sposób przyznawania punktacji:
Ocena punktowa ( C ) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt.

Kryterium 2. Okres gwarancji ( G ):
– okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego).

Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja :

Gwarancja dotyczy całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie danych wpisanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

We wzorze umowy w § 7 ust. 1 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Za kryterium gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 20 punktów.
Oferty w ramach kryterium gwarancji będą oceniane w następujący sposób:
0-24 miesięcy – 0 punktów
25-30 miesięcy – 5 punktów
31-36 miesięcy – 10 punktów
37-48 miesięcy – 15 punktów
49-60 miesięcy – 20 punktów

Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = ( C ) + ( G )

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym.

Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów
1.Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PIOTR FRYSZKOWSKI

Adres

Sternicza 52

01-350 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

brak

Fax

brak

NIP

5241168264

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F oraz Budowlanej 6 w Lublinie

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0039/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

ZAKOŃCZONE 05-12-2018

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-12-2018

Numer ogłoszenia:

1150136

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. Solec 81 B lok. A 60, 00-382 Warszawa.

Sposób składania ofert: listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 4.12.2018.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do nadawcy bez rozpatrzenia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem na kopercie „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@fryszkowski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Fryszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 54 00 54

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków biurowo-przemysłowo-magazynowych polegających na:
• robotach rozbiórkowych
• wymianie oświetlenia wraz ze źródłami światła na energooszczędne w technologii LED 
• modernizacji instalacji C.O. wraz z wymiennikownią
• modernizacji wentylacji z rekuperacją
• wymianie drzwi i bram garażowych
• ociepleniu dachów
• wymianie okien oraz okien połaciowych
• ociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych
• montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin ul. Zemborzycka 59H, ul. Zemborzycka 59F i ul.Budowlana 6

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”, numer projektu RPLU.05.01.00-06-0039/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne mające na celu m. in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, emisji płynów PM10 oraz pozyskanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych.

Planowanym celem projektu jest zapewnienie trwałej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całościowe wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6.
W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H należy wykonać:
1. Roboty rozbiórkowe
2. Montaż okien ( wymiana okien oraz okien połaciowych )
3. Nową elewację (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu)
4. Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachów, rynny i obróbki blacharskie
5. Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED)
6. Instalacja C.O. oraz wymiennikowni (wymiana instalacji i węzła)
7. Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej)
8. Instalacja fotowoltaiczna.
W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F należy wykonać:
9. Instalacja C.O. (wymiana instalacji )
10. Instalacja fotowoltaiczna
W budynku ul. Budowlanej 6 należy wykonać:
11. Roboty rozbiórkowe
12. Montaż okien (wymiana okien)
13. Elewacja (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu. tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachu)
14. Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED)
15. Instalacja C.O. (wymiana instalacji)
16. Wentylacja (montaż instalacji wentylacyjnej)
17. Instalacja fotowoltaiczna
Dopuszcza się również składanie ofert częściowych na wykonanie prac dla budynku przy ul. Budowlanej 6 w łącznym zakresie wyszczególnionym powyżej w pkt 11-17 oraz na wykonanie prac dla budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H w łącznym zakresie wyszczególnionym powyżej w pkt. 1-8.
Dodatkowo dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne i pojedyncze prace wg wykazu poniżej.
Dla budynku przy ul. Budowlanej 6:
a. Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi), 
b. Montaż okien (wymiana okien) łącznie z robotami rozbiórkowymi
c. Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED)
d. Instalacja C.O. (wymiana instalacji)
e. Wentylacja (montaż instalacji wentylacyjnej)
Dla budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H:
f. Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi), 
g. Montaż okien ( wymiana okien oraz świetlików dachowych, drzwi, bram i luksferów ) wraz z pracami rozbiórkowymi
h. Instalacja C.O. (wymiana instalacji)
i. Pokryciem dachów, wymianą świetlików dachowych oraz wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej)
j. Ociepleniem sufitów wraz oświetleniem (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED) 
k. Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej)
Dla budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F:
• Instalacja C.O. (wymiana instalacji)
Oraz dla budynku przy ul. Budowlanej 6 oraz ul. Zemborzyckiej 59H w zakresie:
• wymiana i montaż okien, świetlików dachowych, bram garażowych, drzwi zewnętrznych oraz luksferów wraz z niezbędnymi do tego pracami rozbiórkowymi, murarskimi i tynkarskimi spowodowanymi zmianami wielkości otworów okiennych, drzwiowych i innych jak i zmianami lokalizacji tych otworów.
Prace związane z wymianą stolarki okiennej, bramowej, drzwiowej oraz świetlików i luxferów wymagają zapoznania się z dokumentacją i warunkami technicznymi montażu oraz warunkami prac z uwagi na użytkowników budynków. Prace mogą odbywać się w godzinach 17.30 – 6.30 a w innych godzinach po ustaleniu z użytkownikami budynków. 
Potwierdzenie zapoznania się z powyższymi warunkami należy złożyć w formie pisemnej poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 14. 
Szczegółowy opis prac do wykonania wraz z obmiarem znajduje się w Załączniku nr 13.
Dodatkowe informacje, projekty oraz zdjęcia znajdują się w załączonych plikach dotyczących audytów energetycznych dla poszczególnych budynków. 
Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej przez potencjalnych wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe.
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45261410-1 Izolowanie dachu
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45421132-8 Instalowanie okien

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

– przedmiot zamówienia należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia 31.03.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia;
– posiadania doświadczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu o zbliżonej wartości (wartość zamówienia szacuje się na bazie średnich wartości rynkowych lub korzystając z wycen sekocendubu lub innych narzędzi do szacowania wartości projektu budowlanego).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy:
– wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość budżetu przedsięwzięcia określonego we wniosku o dofinansowanie;
– wartość najkorzystniejszej oferty jest rażąco niska zgodnie z definicją w ustawie o zamówieniach publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zmiany terminów wykonania i zmiana umowy

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i funkcjonalnym, a także dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania prac, technologi, stosowanie rozwiązań technicznych zamiennych, rozwiązań poprawiających efektywności w zakresie polepszenia współczynników termomodernizacyjnych, oraz podnoszenia jakości. 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych we Wzorze umowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Z uwagi na ograniczenie ilościowe treści w niniejszej rubryce należy zapoznać się z paragrafem 4 umowy na prace remontowe załączonej jako załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Jednocześnie do najistotniejszych uwarunkowań wpływających na zmianę umowy oraz jej terminów wpływają:

1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie – na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, który wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy lub Zamawiającego.
2) zmiany technologii wykonywania elementów robót w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zaakceptowania go przez projektanta, uzgodnienia i zatwierdzenia go przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Zamawiającego
3) działania siły wyższej, udokumentowane w dzienniku budowy lub notatką sporządzoną przez Zamawiającego uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
4) utrzymujących się niskich temperatur uniemożliwiających wykonywanie prac z uwagi na zasoby ludzkie lub technologie wykonywania prac.
5) brak możliwości wykonania prac z uwagi na brak tymczasowej zgody najemców zajmujących remontowane pomieszczenia.
6) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
7. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy, nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wysokości wynagrodzenia.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy także w przypadkach:
a) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
b) gdy korzystanie z budynków i lokali przez podmioty trzecie (najemców) związanych umową najmu z właścicielem nieruchomości będzie zbyt uciążliwe lub nie możliwe w danym okresie.
c) gdy w trakcie wykonywania prac odkrywkowych Wykonawca napotka na problemy uprzednio nie przewidziane i nowe okoliczności wstrzymujące prace lub wydłużające je z uwagi na konieczność zastosowania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz oferty oraz oświadczenie Oferenta o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz innych aspektach zapewniających wykonanie zamówienia – załącznik nr 1
• Formularz kosztorysu oferty według elementów scalonych – załącznik nr 2
• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i nieistnieniu konfliktu interesów – załącznik nr 3
• Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród prawidłowo złożonych ofert przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. Cena ( C ) 80 pkt
2. Okres gwarancji ( G ) 20 pkt
SUMA 100 pkt

Kryterium 1.Cena ( C ) :
– ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia,
– cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
– ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
– sposób przyznawania punktacji:
Ocena punktowa ( C ) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt.

Kryterium 2. Okres gwarancji ( G ):
– okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego).

Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja :

Gwarancja dotyczy całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie danych wpisanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

We wzorze umowy w § 7 ust. 1 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Za kryterium gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 20 punktów.
Oferty w ramach kryterium gwarancji będą oceniane w następujący sposób:
0-24 miesięcy – 0 punktów
25-30 miesięcy – 5 punktów
31-36 miesięcy – 10 punktów
37-48 miesięcy – 15 punktów
49-60 miesięcy – 20 punktów

Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = ( C ) + ( G )

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym.

Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów
1.Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PIOTR FRYSZKOWSKI

Adres

Sternicza 52

01-350 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

brak

Fax

brak

NIP

5241168264

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F oraz Budowlanej 6 w Lublinie

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0039/17-00

ZAKOŃCZONE 10-11-2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2018
 

Numer ogłoszenia

1145626
 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. Solec 81 B lok. A 60, 00-382 Warszawa.

Sposób składania ofert: listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 9.11.2018.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do nadawcy bez rozpatrzenia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem na kopercie „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@fryszkowski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Fryszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 54 00 54

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków biurowo-przemysłowo-magazynowych polegających na:
• robotach rozbiórkowych
• wymianie oświetlenia wraz ze źródłami światła na energooszczędne w technologii LED 
• modernizacji instalacji C.O. wraz z wymiennikownią
• modernizacji wentylacji
• modernizacji wentylacji z rekuperacją
• wymianie drzwi i bram garażowych
• ociepleniu dachów
• wymianie okien oraz okien połaciowych
• ociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych
• montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Województwo: lubelskie Miejscowość: Lublin, ul. Zemborzycka 59H, Zemborzycka 59F i Budowlana 6

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”, numer projektu RPLU.05.01.00-06-0039/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne mające na celu m. in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, emisji płynów PM10 oraz pozyskanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych.

Planowanym celem projektu jest zapewnienie trwałej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków przemysłowo-biurowo-magazynowych w następującym zakresie:

Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59H składający się z hali produkcyjnej i magazynu.

W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H należy wykonać:
• Roboty rozbiórkowe
• Montaż okien ( wymiana okien oraz okien połaciowych )
• Nową elewację (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu)
• Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachów, rynny i obróbki blacharskie
• Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED)
• Instalacja C.O. oraz wymiennikowni (wymiana instalacji i węzła)
• Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej)
• Instalacja fotowoltaiczna.
Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59F składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych.

W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F należy wykonać:

• Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachu
• Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED)
• Instalacja C.O. (wymiana instalacji )
• Instalacja fotowoltaiczna
Budynek przy ul. Budowlanej 6 składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych.

W budynku przy ul. Budowlanej 6 należy wykonać:
• Roboty rozbiórkowe
• Montaż okien (wymiana okien)
• Elewacja (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu. tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachu)
• Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED)
• Instalacja C.O. (wymiana instalacji)
• Wentylacja (montaż instalacji wentylacyjnej)
• Instalacja fotowoltaiczna
Dopuszcza się składanie ofert na prace częściowe wg wykazu poniżej.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynku przy ul. Budowlanej 6 związane z wykonaniem:
• Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi), 
• Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED)
• Instalacja C.O. (wymiana instalacji)
• Wentylacja (montaż instalacji wentylacyjnej)
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H związane z wykonaniem:
• Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi), 
• Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej)
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F związane z wykonaniem:
• Tynków, dociepleniem sufitów, pokrycie dachu łącznie z wymianą oświetlenia (wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED)
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynkach przy ul. Budowlanej 6 oraz przy ul. Zemborzyckiej 59H związane z wykonaniem:
• wymianą i montażem okien, świetlików dachowych, bram garażowych, drzwi zewnętrznych oraz luksferów wraz z niezbędnymi do tego pracami rozbiórkowymi, murarskimi i tynkarskimi spowodowanymi zmianami wielkości otworów okiennych, drzwiowych i innych jak i zmianami lokalizacji tych otworów.
Prace związane z wymianą stolarki okiennej, bramowej, drzwiowej oraz świetlików i luxferów wymagają zapoznania się z dokumentacją i warunkami technicznymi montażu oraz warunkami prac z uwagi na użytkowników budynków. Prace mogą odbywać się w godzinach 17.30 – 6.30 a w innych godzinach po ustaleniu z użytkownikami budynków. 
Potwierdzenie zapoznania się z powyższymi warunkami należy złożyć w formie pisemnej poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 14. 

Szczegółowy opis prac do wykonania wraz z obmiarem znajduje się w Załączniku nr 13.

Dodatkowe informacje, projekty oraz zdjęcia znajdują się w załączonych plikach dotyczących audytów energetycznych dla poszczególnych budynków. 

Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej przez potencjalnych wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe.
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45261410-1 Izolowanie dachu
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45421132-8 Instalowanie okien

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

– przedmiot zamówienia należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia 31.03.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia;
– posiadania doświadczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu o zbliżonej wartości (wartość zamówienia szacuje się na bazie średnich wartości rynkowych lub korzystając z wycen sekocendubu lub innych narzędzi do szacowania wartości projektu budowlanego).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy:
– wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość budżetu przedsięwzięcia określonego we wniosku o dofinansowanie;
– wartość najkorzystniejszej oferty jest rażąco niska zgodnie z definicją w ustawie o zamówieniach publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zmiany terminów wykonania i zmiana umowy

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i funkcjonalnym, a także dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania prac, technologi, stosowanie rozwiązań technicznych zamiennych, rozwiązań poprawiających efektywności w zakresie polepszenia współczynników termomodernizacyjnych, oraz podnoszenia jakości. 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych we Wzorze umowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Z uwagi na ograniczenie ilościowe treści w niniejszej rubryce należy zapoznać się z paragrafem 4 umowy na prace remontowe załączonej jako załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Jednocześnie do najistotniejszych uwarunkowań wpływających na zmianę umowy oraz jej terminów wpływają:

1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie – na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, który wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy lub Zamawiającego.
2) zmiany technologii wykonywania elementów robót w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zaakceptowania go przez projektanta, uzgodnienia i zatwierdzenia go przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Zamawiającego
3) działania siły wyższej, udokumentowane w dzienniku budowy lub notatką sporządzoną przez Zamawiającego uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
4) utrzymujących się niskich temperatur uniemożliwiających wykonywanie prac z uwagi na zasoby ludzkie lub technologie wykonywania prac.
5) brak możliwości wykonania prac z uwagi na brak tymczasowej zgody najemców zajmujących remontowane pomieszczenia.
6) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
7. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy, nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wysokości wynagrodzenia.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy także w przypadkach:
a) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
b) gdy korzystanie z budynków i lokali przez podmioty trzecie (najemców) związanych umową najmu z właścicielem nieruchomości będzie zbyt uciążliwe lub nie możliwe w danym okresie.
c) gdy w trakcie wykonywania prac odkrywkowych Wykonawca napotka na problemy uprzednio nie przewidziane i nowe okoliczności wstrzymujące prace lub wydłużające je z uwagi na konieczność zastosowania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz oferty oraz oświadczenie Oferenta o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz innych aspektach zapewniających wykonanie zamówienia – załącznik nr 1
• Formularz kosztorysu oferty według elementów scalonych – załącznik nr 2
• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i nieistnieniu konfliktu interesów – załącznik nr 3
• Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród prawidłowo złożonych ofert przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. Cena ( C ) 80 pkt
2. Okres gwarancji ( G ) 20 pkt
SUMA 100 pkt

Kryterium 1.Cena ( C ) :
– ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia,
– cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
– ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
– sposób przyznawania punktacji:
Ocena punktowa ( C ) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt.

Kryterium 2. Okres gwarancji ( G ):
– okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego).

Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja :

Gwarancja dotyczy całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie danych wpisanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

We wzorze umowy w § 7 ust. 1 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Za kryterium gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 20 punktów.
Oferty w ramach kryterium gwarancji będą oceniane w następujący sposób:
0-24 miesięcy – 0 punktów
25-30 miesięcy – 5 punktów
31-36 miesięcy – 10 punktów
37-48 miesięcy – 15 punktów
49-60 miesięcy – 20 punktów

Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = ( C ) + ( G )

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym.

Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów
1.Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PIOTR FRYSZKOWSKI

Adres

Sternicza 52

01-350 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

brak

Fax

brak

NIP

5241168264

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F oraz Budowlanej 6 w Lublinie

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0039/17-00

 

ZAKOŃCZONE CZĘŚCIOWO 23-10-2018


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-10-2018
 

Numer ogłoszenia

1140014
 

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużono termin składania ofert do dnia 22.10.2018 roku

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. Solec 81 B lok. A 60, 00-382 Warszawa.

Sposób składania ofert: listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 24.09.2018 do godz. 16:00.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do nadawcy bez rozpatrzenia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem na kopercie „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”.

Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję

inwestycje@fryszkowski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Fryszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 504 54 00 54

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków biurowo-przemysłowo-magazynowych polegających na:

 • robotach rozbiórkowych
 • wymianie oświetlenia wraz ze źródłami światła na energooszczędne w technologii LED 
 • modernizacji instalacji C.O. wraz z wymiennikownią
 • modernizacji wentylacji z rekuperacją
 • wymianie drzwi i bram garażowych
 • ociepleniu dachów
 • wymianie okien oraz okien połaciowych
 • ociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych
 • montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane 

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Miejscowość: Lublin, ul. Zemborzycka 59H, Zemborzycka 59F i Budowlana 6 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”, numer projektu RPLU.05.01.00-06-0039/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne mające na celu m. in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, emisji płynów PM10 oraz pozyskanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych.

Planowanym celem projektu jest zapewnienie trwałej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków  przemysłowo-biurowo-magazynowych w następującym zakresie:

Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59H składający się z hali produkcyjnej i magazynu.

W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H należy wykonać:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Montaż okien ( wymiana okien oraz okien połaciowych )
 • Nową elewację (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu)
 • Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachów, rynny i obróbki blacharskie
 • Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED)
 • Instalacja C.O. oraz wymiennikowni (wymiana instalacji i węzła)
 • Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej)
 • Instalacja fotowoltaiczna.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H  związane z wykonaniem:

 • Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi)

Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59F składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych.

W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F należy wykonać:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Montaż okien ( wymiana okien )
 • Elewacja (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu)
 • Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachu
 • Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED)
 • Instalacja C.O. (wymiana instalacji )
 • Instalacja fotowoltaiczna

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F  związane z wykonaniem:

 • Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi), wymianą i montażem okien, bramy garażowej, drzwi i rolety wraz z niezbędnymi do tego pracami rozbiórkowymi, murarskimi i tynkarskimi.

Budynek przy ul. Budowlanej 6 składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych.

W budynku przy ul. Budowlanej 6 należy wykonać:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Montaż okien (wymiana okien)
 • Elewacja (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu. tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachu)
 • Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED)
 • Instalacja C.O. (wymiana instalacji)
 • Instalacja fotowoltaiczna

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na prace w budynku przy ul. Budowlanej 6  związane z wykonaniem::

 • Nowej elewacji (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu, montażem rynien i obróbkami blacharskimi)

Szczegółowy opis prac do wykonania wraz z obmiarem  znajduje się w Załączniku nr 13..

Dodatkowe informacje, projekty oraz zdjęcia znajdują się w załączonych plikach dotyczących audytów energetycznych dla poszczególnych budynków.

Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej przez potencjalnych wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty. 

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe.
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45261410-1 Izolowanie dachu
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji
45421132-8 Instalowanie okien

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

– przedmiot zamówienia należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia 31.03.2019 r.

Załącznik

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz kosztorysu ofertowego według elementów scalonych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu powiazań i konfliktu

Załącznik nr 4 – Umowa na prace budowlane

Załącznik nr 5 – Audyt energetyczny budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H

Załącznik nr 6 – Audyt energetyczny budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F

Załącznik nr 7 – Audyt energetyczny budynku przy ul. Budowlanej 6

Załącznik nr 8 – Pozwolenie na budowę (3 dokumenty – Zemborzycka 59H, Zemborzycka 59F, Budowlana 6)

Załącznik nr 9 – Projekt budowlany Zemborzycka 59H

Załącznik nr 10 – Projekt budowlany Zemborzycka 59F

Załącznik nr 11 – Projekt budowlany Budowlana 6

Załącznik nr 12 – Wentylacja z rekuperacją Zemborzycka 59H

Załącznik nr 13 – Szczegółowy opis prac budowlanych wraz z obmiarem

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia;

– posiadania doświadczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu o zbliżonej wartości (wartość zamówienia szacuje się na bazie średnich wartości rynkowych lub korzystając z wycen sekocendubu lub innych narzędzi do szacowania wartości projektu budowlanego).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy:

– wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość budżetu przedsięwzięcia określonego we wniosku o dofinansowanie;

– wartość najkorzystniejszej oferty jest rażąco niska zgodnie z definicją w ustawie o zamówieniach publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

– pojawią się nieprzewidziane okoliczności techniczne mające wpływ na wykonanie prac techniczno-budowlanych;

– pojawią się okoliczności mające wpływ na konieczność zmiany terminu realizacji Umowy.

Umowa może ulec również modyfikacji na wniosek Wykonawcy, jeżeli przedstawi on uzasadnione argumenty, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • Formularz oferty oraz oświadczenie Oferenta o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz innych aspektach zapewniających wykonanie  zamówienia  – załącznik nr 1
 • Formularz kosztorysu oferty według elementów scalonych – załącznik nr 2
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i nieistnieniu konfliktu interesów – załącznik nr 3
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród prawidłowo złożonych ofert przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. Cena ( C ) 80 pkt
2. Okres gwarancji ( G ) 20 pkt
SUMA 100 pkt

Kryterium 1.Cena ( C ) :
– ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia,
– cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
– ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
– sposób przyznawania punktacji:
Ocena punktowa ( C ) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt.

Kryterium 2. Okres gwarancji ( G ):
– okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego).

Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja :

Gwarancja dotyczy całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie danych wpisanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

We wzorze umowy w § 7 ust. 1 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Za kryterium gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 20 punktów.
Oferty w ramach kryterium gwarancji będą oceniane w następujący sposób:
  0-24 miesięcy –   0 punktów
25-30 miesięcy –   5 punktów
31-36 miesięcy – 10 punktów

37-48 miesięcy – 15 punktów
49-60 miesięcy – 20 punktów

Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = ( C ) + ( G )

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym.

Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów
1.Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PIOTR FRYSZKOWSKI

Adres

Ul. Sternicza 52, 01-350 Warszawa

Numer telefonu

Tel. 504 54 00 54

Fax

Nie dotyczy

NIP

5241168264

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59 F i Budowlanej 6 w Lublinie

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0039/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługi remontowo-budowlane Andrzej Chmura 
ul. Aleksandra Świętochowskiego 3b
21-400 Luków 
NIP: 8251007883
Data wpłynięcia oferty 19.10.2018r.
cena 192.000zł netto – 236.160zł brutto

Pełna lista podmiotów

Usługi remontowo-budowlane Andrzej Chmura 
ul. Aleksandra Świętochowskiego 3b
21-400 Luków 
NIP: 8251007883
Oferta w zakresie prac częściowych w budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F w Lublinie
1. Roboty rozbiórkowe
2. Montaż okien
3. Elewacja
4.b. Rynny, obróbki blacharskie

 

ZAKOŃCZONE 25-09-2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-09-2018

Numer ogłoszenia

1135385

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. Solec 81 B lok. A 60, 00-382 Warszawa.

Sposób składania ofert: listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 24.09.2018 do godz. 16:00.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do nadawcy bez rozpatrzenia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy wraz ze wszystkimi załącznikami z opisem na kopercie „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”.

Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję

inwestycje@fryszkowski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Bogdanowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 665 144 433

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków biurowo-przemysłowo-magazynowych polegających na:

· robotach rozbiórkowych

· wymianie oświetlenia wraz ze źródłami światła na energooszczędne w technologii LED 

· modernizacji instalacji C.O. wraz z wymiennikownią

· modernizacji wentylacji z rekuperacją

· wymianie drzwi i bram garażowych

· ociepleniu dachów

· wymianie okien oraz okien połaciowych

· ociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych

· montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane 

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Miejscowość: Lublin, ul. Zemborzycka 59H, Zemborzycka 59F i Budowlana 6 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F i Budowlanej 6 w Lublinie”, numer projektu RPLU.05.01.00-06-0039/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne mające na celu m. in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, emisji płynów PM10 oraz pozyskanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych.

Planowanym celem projektu jest zapewnienie trwałej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków  przemysłowo-biurowo-magazynowych w następującym zakresie:

Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59H składający się z hali produkcyjnej i magazynu.

W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H należy wykonać:

· Roboty rozbiórkowe

· Montaż okien ( wymiana okien oraz okien połaciowych )

· Nową elewację (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu)

· Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachów

· Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej oraz źródeł światła na energooszczędne LED)

· Instalacja C.O. oraz wymiennikowni (wymiana instalacji i węzła)

· Wentylacja z rekuperacją (wymiana instalacji wentylacyjnej)

· Instalacja fotowoltaiczna.

 

Budynek przy ul. Zemborzyckiej 59F składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych.

W budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F należy wykonać:

· Roboty rozbiórkowe

· Montaż okien ( wymiana okien )

· Elewacja (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu)

· Tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachu

· Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED)

· Instalacja C.O. (wymiana instalacji )

· Instalacja fotowoltaiczna

Budynek przy ul. Budowlanej 6 składający się z pomieszczeń biurowych i magazynowych.

W budynku przy ul. Budowlanej 6 należy wykonać:

· Roboty rozbiórkowe

· Montaż okien (wymiana okien)

· Elewacja (ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentu. tynki, docieplenie sufitów, pokrycie dachu)

· Oświetlenie (wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne LED)

· Instalacja C.O. (wymiana instalacji)

· Instalacja fotowoltaiczna

Szczegółowy opis prac do wykonania wraz z obmiarem  znajduje się w Załączniku nr 13..

Dodatkowe informacje, projekty oraz zdjęcia znajdują się w załączonych plikach dotyczących audytów energetycznych dla poszczególnych budynków.

Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej przez potencjalnych wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty. 

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe.
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45261410-1 Izolowanie dachu
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji
45421132-8 Instalowanie okien

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

– przedmiot zamówienia należy zrealizować w maksymalnym terminie do dnia 31.03.2019 r.

Załącznik

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz kosztorysu ofertowego według elementów scalonych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieistnieniu powiązań i konfliktu

Załącznik nr 4 – Umowa na prace budowlane

Załącznik nr 5 – Audyt energetyczny budynku przy ul. Zemborzyckiej 59H

Załącznik nr 6 – Audyt energetyczny budynku przy ul. Zemborzyckiej 59F

Załącznik nr 7 – Audyt energetyczny budynku przy ul. Budowlanej 6

Załącznik nr 8 – Pozwolenie na budowę (3 dokumenty – Zemborzycka 58H, Zemborzycka 58 F, Budowlana 6

Załącznik nr 9 – Projekt budowlany Zemborzycka 59H

Załącznik nr 10 – Projekt budowlany Zemborzycka 59F

Załącznik nr 11 – Projekt budowlany Budowlana 6

Załącznik nr 12 – Wentylacja z rekuperacją Zemborzycka 59H

Załącznik nr 13 – Szegółowy opis prac budowlanych wraz z obmiarem

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia;

– posiadania doświadczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu o zbliżonej wartości (wartość zamówienia szacuje się na bazie średnich wartości rynkowych lub korzystając z wycen sekocendubu lub innych narzędzi do szacowania wartści projektu budowlanego).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy:

– wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość budżetu przedsięwzięcia określonogo we wniosku o dofinansowanie;

– wartość najkorzystniejszej oferty jest rażąco niska zgodnie z definicją w ustawie o zamówieniach publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

– pojawią się nieprzewidziane okoliczności techniczne mające wpływ na wykonanie prac techniczno-budowlanych;

– pojawią sie okoliczności mające wpływ na konieczność zmiany terminu realizacji Umowy.

Umowa może ulec również modyfikacji na wniosek Wykonawcy, jeżeli przedstawi on uzasadnione argumenty, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

· Formularz oferty oraz oświadczenie Oferenta o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz innych aspektach zapewniających wykonanie  zamówienia  – załącznik nr 1

· Formularz kosztorysu oferty według elementów scalonych – załącznik nr 2

· Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i nieistnieniu konfliktu interesów – załącznik nr 3

· Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród prawidłowo złożonych ofert przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. Cena ( C ) 80 pkt
2. Okres gwarancji ( G ) 20 pkt
SUMA 100 pkt

Kryterium 1.Cena ( C ) :
– ofertowana cena zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia,
– cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
– ocenie w ramach kryterium podlega cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
– sposób przyznawania punktacji:
Ocena punktowa ( C ) = ((najniższa cena netto spośród złożonych poprawnych ofert)/(cena netto badanej oferty)) x 100 % x 80 pkt.

Kryterium 2. Okres gwarancji ( G ):
– okres gwarancji należy podać w miesiącach licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego).

Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja :

Gwarancja dotyczy całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie danych wpisanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

We wzorze umowy w § 7 ust. 1 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Za kryterium gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 20 punktów.
Oferty w ramach kryterium gwarancji będą oceniane w następujący sposób:
  0-24 miesięcy –   0 punktów
25-30 miesięcy –   5 punktów
31-36 miesięcy – 10 punktów

37-48 miesięcy – 15 punktów
49-60 miesięcy – 20 punktów

Łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę = ( C ) + ( G )

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym.

Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów
1.Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów zamówienia oferent składa oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PIOTR FRYSZKOWSKI

Adres

Ul. Sternicza 52, 01-350 Warszawa

Numer telefonu

Tel. 665 144 433

Fax

Nie dotyczy

NIP

5241168264

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59 F i Budowlanej 6 w Lublinie

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0039/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA