Opis projektu:

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F
oraz Budowlanej 6 w Lublinie

Krótki opis projektu:

Zaplanowane do zrealizowania w ramach projektu: cel główny – poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Piotr Fryszkowski poprzez realizację prac termomodernizacyjnych, a także zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz cele szczegółowe: – efektywne wykorzystanie energii cieplnej i energii elektrycznej – poprawa stanu technicznego budynku, – obniżenie kosztów eksploatacji obiektu poprzez poprawę efektywności cieplnej obiektu – wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – montaż instalacji fotowoltaicznej – poprawa warunków użytkowania obiektu – minimalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej-poprawa stanu środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych wpisują się w realizację celów przewidzianych w ramach 5 Osi RPO WL na lata 2014-2020 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, cel:
Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz celów dla działania 5.1. – osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń oraz szerszego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Celem szczegółowym dla działania 5.1. w ramach Osi RPO WL na lata 2014-2020 są także inwestycje służące pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwach. Celem jest stworzenie we wspartych przedsiębiorstwach systemu produkcji, uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów, a poprawa efektywności energetycznej wpłynie na bardziej efektywny system produkcji, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki.